Guidance and Navigation Laboratory Department of Aeronautics and Astronautics, Kyushu University

Staffs

Professor
Shinji Hokamoto
Assistant Professor
Mai Bando

Students

Ph.D 3rd year
Tomohito Sekiguchi
Ph.D 2nd year
Huang Yuke
Master 2nd year
Gao Xin
Tasuku Shimamura
Shunsuke Nakamura
Naoki Hiraiwa
Yuto Hirose
Ryota Maikuma
Master 1st year
Kanta Ikeda
Taiga Kajikawa
Kyosuke Sato
Saki Takeuchi
Chen Xi
Hiromitsu Hiraiwa
Undergraduate 4th year
Yota Iwatsuki
Hayate Kitaba
Midori Takezaki
Naoto Fujiwara
Yuki Honda
Shinichi Yamaguchi
Grobal30 course Master 2nd year
Xu Zhe
Grobal30 course Undergraduate 3rd year
Tamanakijprasart Komsun